Facebook wedstrijd (reglement).

REGLEMENT vraagwedstrijd Eres-Sapoli nv van maandag 4 mei 2020 om 14u tot en met donderdag 14 mei 2020 om 14u

Artikel 1: De organisatie

De firma Eres-Sapoli nv organiseert een vraagwedstrijd op haar Facebook-pagina https://www.facebook.com/eres.sapoli met als thema 'Lenteschoonmaak'. Deze wedstrijd begint op MAANDAG 4 mei 2020 om 14u tot en met DONDERDAG 14 mei 2020 om 14u.

De winnaars zijn: de 5 personen die het juiste aantal geproduceerde liters desinfecterende handgel dit jaar raden, te starten vanaf 1 januari 2020 tot en met 1 mei 2020. Indien minder dan 5 juiste antwoorden, winnen de deelnemers die het dichtst in de buurt kwamen. Indien meer dan 5 winnaars gebeurt de trekking door een onschuldige hand waarvan later een filmpje op de Facebook-pagina van Eres-Sapoli nv zal verschijnen.

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

Artikel 2: Algemeen

De vraagwedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement.

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Eres-Sapoli nv worden genomen.

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Eres-Sapoli nv: http://www.eres-sapoli.be/nl/nieuws/facebook-wedstrijd-reglement

Eres-Sapoli nv kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of Facebook-pagina: https://www.facebook.com/eres.sapoli. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Eres-Sapoli behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement. Deze wedstrijd is niet cumuleerbaar met andere commerciële acties.

Artikel 3: Deelname

Iedereen woonachtig te België kan meedoen aan deze vraagwedstrijd.

De personeelsleden van Eres-Sapoli nv die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën, kunnen niet deelnemen aan deze vraagwedstrijd.

De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Facebook-pagina van Eres-Sapoli nv: https://www.facebook.com/eres.sapoli. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten.

De deelnemer dient zijn/haar deelnemende reactie te plaatsen in het originele wedstrijdbericht.

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere reacties van éénzelfde deelnemer zal enkel de eerste reactie geldig zijn. Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: De vraag

Bij deze wedstrijd dient de deelnemer te raden 'hoeveel liter desinfecterende handgel er werd geproduceerd dit jaar, te starten vanaf 1 januari 2020 tot en met 1 mei 2020'. Het antwoord dient als ‘reactie’ in het wedstrijdbericht zelf te worden geplaatst. Antwoorden die elders worden geplaatst worden niet meegeteld. De winnende deelnemers (zoals beschreven in artikel 1), krijgen gratis een ‘lenteschoonmaakbox’ opgestuurd.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring  uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De 5 winnaars worden bepaald op basis van hun antwoord die tussen maandag 4 mei 2020 om 14u tot en met donderdag 14 mei 2020 om 14u werd ingezonden (zoals beschreven in artikel 1).

Eres-Sapoli nv behoudt zich het recht om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de  Facebook-pagina van Eres-Sapoli nv. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres door te sturen via een privé bericht via Facebook.

De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via privé bericht op facebook en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de deelnemer niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6.

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.

De prijs zal opgestuurd worden naar de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt deze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement. Per winnaar wordt 1 lenteschoonmaak-box opgestuurd (maximum 5 winnaars). Het pakket bevat uitsluitend volgende producten:

·     1 x Sani-Net
+ 2 badkamersponzen

·     1 x Schimmelverwijderaar

·     1 x Poets-Steen

·     1 x Keuken-Reiniger

·     1 x Kracht-Reiniger
+ dweil harde vloeren

·     1 x Parket 2-in-1
+ dweil parket/ laminaat

·     1 x PVC-net
+ 5 XXL schuursponzen

·     1 x Cera-Net

·     1 x Ossengalzeep

·     1 x Super-Ontvetter

Artikel 8: vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de reacties die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Eres-Sapoli nv van elke schadevergoeding waartoe Eres-Sapoli nv kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

Eres-Sapoli nv kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

Eres-Sapoli nv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. 

De verbinding met Facebook van Eres-Sapoli nv en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

Eres-Sapoli nv is niet aansprakelijk als de onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 

Eres-Sapoli nv behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Eres-Sapoli nv.

Eres-Sapoli nv is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. 

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook-pagina van Eres-Sapoli nv zelf, beslist Eres-Sapoli nv autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Eres-Sapoli nv kan niet worden aangevochten. Eres-Sapoli nv of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 8: privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Eres-Sapoli nv verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.